Så fungerar checkkredit/företagskredit

Checkkredit/Företagskredit

Att få finansiering till sitt företag har inte alltid varit lika lätt som det är idag. Numera finns det otaliga finansbolag på marknaden som erbjuder både klassiska företagslån och företagslån utan säkerhet. Värre var det förr då den enda chansen att få likvida medel till sitt företag var att vända sig till banken. Långt ifrån alla entreprenörer fick ett positivt besked när de sökte företagsfinansiering från de svenska storbankerna. Men marknaden för företagsfinansiering har vidgats och idag har små- och medelstora bolag stora möjligheter att få in kapital utifrån. Med den växande marknaden för företagslån är det lätt att glömma bort att lån inte är den enda finansieringsmetoden. En av de mer klassiska formerna för företagsfinansiering är checkkredit. Denna typ av finansiering är även känd som företagskredit som skiljer sig en hel del gentemot företagslån.

En företagskredit eller checkkredit kan vara lämplig för det företag vars kapital är otillräckligt. En checkkredit kan även tecknas i förebyggande syfte för den som vill vara förberedd om likviditetsbehov skulle uppstå. En företagskredit fungerar nämligen på samma sätt som en vanlig kredit. Man ansöker om ett kreditutrymme som man kan använda sig av löpande. Krediten är inte förenad med någon ränta så länge den är vilande. Det är först när krediten används som räntekostnader tillkommer. Däremot kan ditt företag behöva betala en månadsavgift för att få inneha checkkrediten. Detta är dock något som skiljer sig åt mellan olika kreditgivare och finansbolag.

Finansiera rörelsekapital med checkkredit

Om ditt företag inte är ute efter att göra någon större investering så kan en checkkredit komma väl till pass. Denna finansieringsform används främst för att finansiera ett företags rörelsekapital. Med en företagskredit undviker bolaget stagnation orsakad av att vissa inköp eller investeringar inte kan göras. En checkkredit kan även vara användbar för det företag vars intäkter tenderar att svänga mellan olika månader. Det handlar alltså om en kortsiktig finansieringsform som till stor del kan jämföras med ett kreditkort. Checkkrediten är inte sällan kopplad till företagskontot och det finns en limit för hur stor summa som kan användas. Företaget väljer sedan själv hur stor del av kreditutrymmet som faktiskt används.

Innan du ansöker om en företagskredit bör du säkerställa att denna finansieringsform faktiskt är den mest optimala. Andra vanliga finansieringslösningar för företag är företagslån och factoring. Beroende på ditt bolags behov och situation kan en av dessa finansieringsformer vara mer lämpade. Se därför till att ha tillräckligt god kunskap om de olika lösningarna innan du ansöker om en checkkredit till ditt företag. Du bör även se över om det finns någon risk med att ha en checkkredit. Syftet med checkkrediten är inte att verksamheten ska leva på kredit. Istället ska företagskrediten fungera som en tillfällig lösning som enbart används vid behov.

FöretagKreditutrymmeBolagsformAnsök
Mynt 1 000 000 krAB, EF, KB, HBAnsök
OPR Foretagslan Flex 200 000 krAB, EF, KB, HBAnsök
Fakturino Framgår ejAB, EF, KB, HBAnsök

Räntor och avgifter

Till skillnad från när du tar ett företagslån så betalar du två räntor när du innehar en checkkredit. Räntorna sätts vanligtvis utifrån hur stor kredit det handlar om, ditt bolags kreditvärdighet samt ditt bolags omsättning.

 Kontraktsränta/Årlig avgift

Den första räntan är den så kallade kontraktsräntan som kan likställas med en årlig avgift för checkkrediten. Detta är en ränta som baserar sig på den totala kreditlimiten. Det är också med anledning av detta som vissa benämner räntan som limitavgift. Räntan är procentuell och du betalar en viss procent av både den nyttjade och den outnyttjade checkkrediten.

 Dispositionsränta

Dispositionsräntan kan istället liknas med en kreditränta som fungerar på samma sätt som för kreditkort. Ditt företag betalar enbart dispositionsränta på den del av kreditutrymmet som faktiskt nyttjats. Räntan brukar ligga på mellan 3-5% men kan se olika ut hos olika långivare. Har ditt företag en checkkredit på 200 000 kr men enbart utnyttjat 70 000 kr så utgår ingen dispositionsränta för resterande 130 000 kr.

God kreditvärdighet ger låg ränta

Checkkredit/Företagskredit Både dispositionsränta och kontraktsränta kan skilja sig åt beroende på vilket finansbolag du vänder dig till. Därtill är det ditt företags kreditvärdighet och omsättning som i stort påverkar vilken ränta du får på företagskrediten. Ett bolag med hög omsättning och låg risk för konkurs erbjuds i regel en låg ränta. Detta då finansbolaget inte behöver ta en särskilt stor kreditrisk i samband med utgivandet av checkkrediten. Handlar det istället om ett mindre bolag som ännu inte går med vinst så kommer räntan bli högre. Detta då finansbolaget som erbjuder krediten tar en större risk. Risken måste kompenseras i form av högre ränta och dyrare avgifter.

Eftersom det historiskt sett främst varit banker som erbjudit företagskrediter så har räntan varit hög och beviljandegraden låg. Detta innebär att få företag har fått en checkkredit beviljad samtidigt som det inte funnits någon konkurrens som föranlett räntesänkningar. Detta är dock något som håller på att förändras då allt fler aktörer väljer att erbjuda checkkrediter och företagslån. Detta gör att den stora efterfrågan på företagsfinansiering blir bemött och att fler verksamheter har möjlighet att låna.

Jämför företagslån

Fördelar och nackdelar med företagskredit

Företagskredit som finansieringsform har både sina för- och nackdelar. En uppenbar fördel med en checkkredit kontra ett vanligt företagslån är att du enbart betalar ränta för den kredit du faktiskt använder. Detta till skillnad mot ett företagslån där du lånar en bestämd summa som du sedan får betala för oavsett om alla pengarna nyttjas eller inte. Således kan en checkkredit innebära en billigare finansiering. Vidare är kreditlinan som ditt bolag har löpande och du slipper således göra nya låneansökningar vid framtida behov. Istället kan du använda checkkrediten igen så länge bolaget sköter återbetalningen som avtalat. Företagskrediten är bra att ha om du snabbt behöver likvida medel i olika situationer. Detta då pengarna redan finns tillgängliga utan att någon ny ansökan är nödvändig.

Ser man till nackdelarna med en checkkredit så kan det exempelvis vara svårare att hålla koll på kostnaderna än med ett traditionellt företagslån. Tar du ett företagslån så vet du redan från början vilken summa du måste återbetala varje månad. Detta vet du inte om du har en checkkredit då du aldrig kan vara säker på hur stor del av utrymmet du kommer att nyttja. Således kan du inte heller veta var dispositionsräntan kommer landa på i faktiska pengar. En checkkredit kan även innebära en osäkerhet för nystartade företag då det är lätt hänt att man ”förköper” sig. Detta trots att företaget egentligen inte har den likviditet som krävs. Slutligen kan räntekostnaderna bli höga om du utnyttjar checkkrediten under väldigt lång tid.