Skuldsanering

Skuldsanering

skuldsanering Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person befrias från skyldigheten att betala sina skulder, antingen helt eller delvis. Det är bara fysiska personer som kan få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. När det gäller företag och andra juridiska personer gäller istället ackord eller konkurs. Enligt Skuldsaneringslagen är skuldsanering en möjlighet för svårt skuldsatta privatpersoner att kunna minska sina skulder till en nivå där de kan klara av att betala dem inom en rimlig tid. Den instans som prövar ifall en person kan få skuldsanering eller inte är Kronofogdemyndigheten. En annan lösning för dig som är skuldsatt är att låna med skulder hos Kronofogden genom ett omstartslån. Du som inte har möjlighet att få ett sådant lån beviljat kan om det kniper se över möjligheten att ta ett pantlån genom att belåna värdesaker.

Vem kan få skuldsanering?

Möjligheten att kunna sanera sina skulder ges inte till vem som helst. Det räcker inte med att bara ha betalningsproblem för att få skuldsanering. Enligt skuldsaneringslagen ska först kommunen (genom till exempel Socialtjänsten) först ge råd och anvisningar till skuldsatta personer. De flesta kommuner har speciella budget- och skuldrådgivare som man kan prata med om man har problem med ekonomin. Därtill finns det också en rad krav som ska vara uppfyllda för att en person ska kunna beviljas skuldsanering.

Krav för skuldsanering

– Skuldsanering ges bara till privatpersoner
– Personen måste vara folkbokförd i Sverige
– Ingen skuldsanering får ha skett tidigare
– Det får inte finnas ett näringsförbud och ifall en person bedriver näringsverksamhet måste skulderna härröra till personens privatekonomi (inte exempelvis företagslån)
– Man måste vara så svårt skuldsatt att man inte kan anses kunna betala sina skulder inom rimlig tid
– Skuldsanering ska också anses skäligt med hänsyn till personens ekonomiska och personliga förhållanden. Det ska beaktas hur skulderna uppkommit samt hur gamla skulderna är. Vidare ska hänsyns tas till vilken sorts skulder det handlar om samt vad personen gjort tidigare för att kunna betala skulderna. Därtill tar Kronofogden i beaktning på vilket sätt personen medverkat till att försöka få till stånd en skuldsanering

Hur ansöker man om skuldsanering?

kronofogden Man ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. De upprättar sedan en prognos för att bedöma personens framtida möjligheter att kunna betala sina skulder utan skuldsanering. Kronofogden bedömer bland annat skuldernas storlek, personens ålder, personens arbetsförmåga samt eventuella sjukdomar och andra omständigheter som kan påverka privatekonomin.

Att leva på existensminimum

Om Kronofogden anser att personen uppfyller alla krav för att få skuldsanering så skrivs ett förslag till betalningsplan. En sådan plan brukar vara på fem år och utgår från hur mycket den skuldsatte behöver för att försörja sig själv och sin familj. Den skuldsatte personen lever således på existensminimum under de fem år som skuldsaneringen pågår. De inkomster som överstiger detta belopp ska betalas till fordringsägarna. Betalningsförslaget som Kronofogden arbetar fram ska godkännas av den skuldsatte och därefter skickas det ut till de berörda parterna. Parterna kan säga nej men Kronofogden kan bestämma att planen ska genomföras ändå. Fordringsägarna kan överklaga betalningsplanen hos Tingsrätten om de skulle vilja. När betalningsplanen har fullgjorts så avskrivs alla återstående skulder.

Fungerar det?

Lagen om skuldsanering för överskuldsatta kom till 1994 och uppdaterades senast år 2006. Uppdateringen gjordes eftersom kraven på den skuldsatte tidigare innebar bland annat att man på egen hand var tvungen att ha försökt komma till uppgörelse med sina borgenärer. Detta visade sig vara ett hinder för många skuldsatta. Det var många skuldsatta som inte beviljades sanering enligt de tidigare reglerna och därför omarbetades lagen. År 2003 beviljades 1231 personer att få inleda skuldsanering. Fyra år senare hade denna siffra ökat till 2456. År 2018 hade siffran över personer som beviljats skuldsanering ökat till 10 800. Denna siffra påvisar att det är många i Sverige som levt över sina tillgångar. Dock ska det tilläggas att tidigare undersökningar visat att närmare 95 procent klarar sin skuldsanering utan att få nya skulder senare. Detta är ett bevis på att skuldsanering faktiskt har en god effekt på personers privatekonomi och syn på pengar.