Hur mycket behöver du låna?

Ange önskat belopp ovan och vi hjälper dig att hitta det lån som passar bäst för dig och med lägsta möjliga ränta.
Skuldsanering

Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person befrias från skyldigheten att betala sina skulder, antingen helt eller delvis. Det är bara fysiska personer som kan få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. När det gäller företag och andra juridiska personer får de prova andra alternativ, som ackord eller konkurs. Enligt Skuldsaneringslagen är skuldsanering en möjlighet för svårt skuldsatta privatpersoner att kunna minska sina skulder till en nivå där de kan klara av att betala dem inom en rimlig tid. Den instans som prövar ifall en person kan få skuldsanering eller inte är Kronofogdemyndigheten.

Vem kan få skuldsanering?

Möjligheten att kunna sanera sina skulder ges inte till vem som helst. Det räcker inte med att bara ha betalningsproblem för att få skuldsanering. Enligt Skuldsaneringslagen ska först kommunen (genom till exempel Socialtjänsten) först ge råd och anvisningar till skuldsatta personer. De flesta kommuner har speciella budget- och skuldrådgivare som man kan prata med ifall man har problem med ekonomin. Det finns också en rad krav som ska vara uppfyllda för att en person ska kunna beviljas skuldsanering.

Krav för skuldsanering

- Skuldsanering ges bara till privatpersoner
- Man måste vara folkbokförd i Sverige
- Man får inte ha skuldsanerats tidigare
- Man får inte ha näringsförbud och ifall en person bedriver näringsverksamhet måste skulderna härröra till personens privatekonomi
- Man måste vara så svårt skuldsatt att man inte kan anses kunna betala sina skulder inom rimlig tid
- Skuldsanering ska också anses skäligt med hänsyn till personens ekonomiska och personliga förhållanden. Det ska beaktas hur skulderna uppkommit, hur gamla skulderna är, vilken sorts skulder det handlar om, vad personen gjort tidigare för att kunna betala skulderna samt på vilket sätt personen medverkat till att försöka få till stånd en skuldsanering

Hur ansöker man om skuldsanering?

Man ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. De upprättar sedan en prognos för att bedöma personens framtida möjligheter att kunna betala sina skulder utan skuldsanering. Man bedömer bland annat skuldernas storlek, personens ålder, arbetsförmåga, eventuella sjukdomar och andra omständigheter som kan påverka privatekonomin.

Att leva på existensminimum

Om Kronofogden anser att personen uppfyller alla krav för att få skuldsanering så skrivs ett förslag till betalningsplan. En sådan plan brukar vara på fem år och utgår från hur mycket den skuldsatte behöver för att försörja sig själv och sin familj. Man lever således på existensminimum under de fem år som skuldsaneringen pågår. De inkomster som överstiger detta belopp ska betalas till fordringsägarna. Betalningsförslaget som Kronofogden arbetar fram ska godkännas av dem skuldsatte och därefter skickas det ut till de berörda parterna. De kan säga nej, men Kronofogden kan bestämma att planen ska genomföras ändå. Fordringsägarna kan överklaga betalningsplanen hos tingsrätten om de skulle vilja. När betalningsplanen har fullgjorts så avskrivs sedan alla återstående skulder.

Fungerar skuldsanering?

Lagen om skuldsanering för överskuldsatta kom till 1994 och uppdaterades senast år 2006. Uppdateringen gjordes eftersom kraven på den skuldsatte tidigare innebar bland annat att man på egen hand var tvungen att ha försökt komma till uppgörelse med sina borgenärer, vilket var ett hinder för många skuldsatta. Det var många skuldsatta som inte beviljades skuldsanering enligt de tidigare reglerna och därför omarbetades lagen. År 2003 beviljades 1231 personer att få inleda skuldsanering, år 2007 var det totalt 2456 personer och under 2009 var det hela 4021 personer som beviljades inledande av skuldsanering. Relativt få personer återkommer med nya skulder hos Kronofogden. Närmare 95 procent klarar sin skuldsanering utan att få nya skulder senare.