Vad är Konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen

I Sverige tillämpas konsumentkreditlagen som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan kreditgivare och kredittagare. Det handlar således om en lag som skyddar dig som konsument när du ingår ett låneavtal med en kreditgivare. Konsumentkreditlagen tillämpas för krediter som erbjuds av företag till privatpersoner. Det kan handla om exempelvis privatlån, smslån, kreditkort och avbetalningsköp.

Lagen gäller däremot inte för pantlån, studielån eller för lån mellan privatpersoner. Om du lånar pengar av en privatperson bör istället ett skuldebrev upprättas där det tydligt framgår vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för respektive parter. På så sätt kan man undvika potentiella missförstånd som kan leda till konflikter. Är du en privatperson som lånar ut pengar till ett företag så regleras inte heller detta lån av konsumentkreditlagen.

En lagstiftning som inte kan avtalas bort

Konsumentkreditlagen är en ”indispositiv lagstiftning” vilket innebär att lagen är tvingande. Den kan således inte avtalas bort så som en dispositiv lagstiftning kan. Med detta i åtanke kan du känna dig trygg i att ett kreditinstitut inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som anges i Konsumentkreditlagen. Det enda tillfälle där kreditinstitutet får göra avsteg från det som står i lagen är när förändringen blir till konsumentens fördel.

Även andra konsumentlagstiftningar i Sverige är tvingande. Det handlar bland annat om konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Den senare lagen reglerar vad som gäller när du köper varor från ett företag. Tack vare dessa tvingande lagstiftningar slipper du som konsument sätta dig in i den juridik som ett låneavtal och ett köpeavtal faktiskt innebär. Istället kan du både ta lån och köpa varor och veta att du är skyddad av lagarna om något inte går som tänkt.

Konsumentkreditlagens olika delar

Likt de flesta lagar i Sverige är konsumentkreditlagen omfattande och innehåller flera olika delar. Det kan således vara svårt för den som inte är insatt att återfinna de regler och områden som man vill veta mer om. Med anledning av detta har vi samlat de mest relevanta delarna av konsumentkreditlagen här. Förhoppningsvis ger denna sammanfattning en bra överblick för dig som vill veta mer om vad lagen reglerar.

God kreditgivningssed

I konsumentkreditlagen står det att företag som erbjuder krediter måste iaktta god kreditgivningssed. Detta innebär dels att kreditgivaren måste tillskansa sig den information som krävs för att veta att kredittagaren har en god nog ekonomi för att låna. Men det betyder också att du som konsument ska förstå det avtal som du tänkt ingå. Detta innebär bland annat att du ska förstå och vara medveten om de kostnader som lånet innebär. Vidare måste alltså kreditgivaren veta att du har den återbetalningsförmåga som krävs. Annars får inte ett lån beviljas då det inte är förenligt med en god kreditgivningssed. Därför tar långivare alltid kreditupplysning från Safenode, Bisnode, Creditsafe eller UC

Marknadsföring

En annan del i konsumentkreditlagen reglerar hur marknadsföring av kreditavtal får se ut. Numera är det lag på att företag som erbjuder krediter måste ange den effektiva räntan för en kredit. Detta för att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika lån och krediter emellan utan att vilseledas. När en kredit marknadsförs måste det även finnas ett representativt exempel som konsumenten kan ta del av. På så sätt har den som vill låna möjlighet att se vad den faktiska kostnaden för lånet blir. Vidare får exemplet inte gömmas undan utan ska visas på ett sätt som är framträdande.

Kreditprövning

Den här delen går lite in i delen om god kreditgivningssed då kreditprövning också är ett sätt att ta till vara på konsumentens intressen. Alla de företag och kreditinstitut som erbjuder krediter måste enligt lag genomföra en kreditprövning. Görs inte detta så får ingen kredit ges ut. Genom en kreditprövning kan ett företag se om en kredittagare har tillräckligt god återbetalningsförmåga för att kunna fullfölja kreditavtalet. Skulle du bli nekad en kredit efter att en kreditprövning gjorts så har du alltid rätt att få reda på vad orsaken till nekandet är.

konsumentkreditlagen

Ångerrätt

Ångerrätten är en viktig del av konsumentkreditlagen och reglerar inom vilken period du har rätt att ångra ett kreditavtal. Enligt ångerrätten som återfinns i lagen så har du rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar. Detta från den dag då avtalet mellan dig och kreditgivaren ingåtts. Vid utnyttjande av ångerrätten måste du återbetala beloppet inom 30 minuter. Du måste även betala ränta för de dagar som du haft tillgång till lånesumman. Däremot ska kreditgivaren återbetala eventuella kostnader som debiterats.

Ränta och avgifter

Enligt lagstiftningen måste kreditgivaren ge information till kredittagaren om vilken ränta som utgår för krediten. Det måste även framgå vilken effektiv ränta som utgår varje år. Den effektiva räntan inkluderar både ränta och alla sorters avgifter. Vidare måste samtliga avgifter anges i avtalet och dessa avgifter får dessutom bara tas ut om det handlar om att täcka kostnader som kreditgivaren haft för den specifika krediten.

När det gäller högkostnadskrediter så finns det specifika begränsningar gällande ränta och avgifter. Bland annat är dessa krediter kopplade till ett kostnadstak och ett räntetak.

Sammanfattning

Utöver dessa delar finns det mycket annat innehåll i konsumentkreditlagen. Bland annat består lagen även av information om bostadskrediter, en ingående beskrivning av dokumentationen av ett kreditavtal samt vilka rättigheter man som konsument har vid överlåtelse av fordran. Du återfinner hela konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846) på Riksdagens hemsida.

Det är Konsumentverket som är den myndighet som sköter tillsynen av lagens efterlevnad. Om du anser att en kreditgivare brutit mot konsumentkreditlagen så kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller besöka Hallå Konsument.