Konsumentverket

Konsumentverket – en statlig myndighet

konsumentverket Konsumentverket är en statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med konsumentfrågor. Konsumentverket ligger i Karlstad och har omkring 190 anställda. Dess uppgift är att se till att konsumenter har tillgång till korrekt information samt att svara för att olika konsumentskyddande regler följs gällande bland annat privatlån, snabblån och krediter.

Konsumentverkets historia

Konsumentverkets historia börjar redan 1944 då myndigheten har anor i Hemmens forskningsinstitut (HFI) som grundades detta år i syfte att rationalisera hem- och hushållsarbete. HFI blev statligt år 1957 och fick då namnet Statens institut för konsumentfrågor. År 1973 slogs Statens institut för konsumentfrågor ihop med Varudeklarationsnämnden och Statens konsumentråd. Den nya institutionen fick namnet Konsumentverket. År 1976 slogs Konsumentverket ihop med KO-ämbetet. Idag sorterar myndigheten under Finansdepartementet.

Enrådighetsmyndighet

Konsumentverket är en så kallad enrådighetsmyndighet som drivs av en myndighetschef och vid myndigheten finns också ett insynsråd. Myndighetschefen är också generaldirektör och konsumentombudsman (KO). Den första generaldirektören var Lars Ag och därefter har Sven Heurgren, Laila Freivalds, Axel Edling, Karin Lindell och Gunnar Larsson innehaft posten. Nuvarande generaldirektör och konsumentombudsman är Cecilia Tisell som tillträdde 2016.

Konsumentverkets mål

Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för alla som är konsumenter. Regeringen och riksdagen bestämmer målen för konsumentpolitiken och inriktningen av Konsumentverkets arbete. Målet för konsumentpolitiken är att konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val. Två av delmålen är att Konsumentverket ska jobba för ett brett konsumentskydd på en hög nivå samt att den information som konsumenterna behöver är lättillgänglig och tillförlitlig. Konsumenträtten regleras av lagar och förordningar. Konsumentverkets författningssamling är ett komplement till dessa. Denna författningssamling består såväl av föreskrifter som av allmänna råd. Föreskrifterna är bindande för företagen, medan de allmänna råden fungerar mer som vägledning.

Konsumentverkets verksamhet

hallå konsument Allt det som Konsumentverket gör i sin verksamhet är till för att underlätta för konsumenterna. Tanken är att Konsumentverkets arbete ska göra det enklare för konsumenterna att handla och att fatta beslut. Några exempel ur Konsumentverkets breda verksamhet är:

– Konsumentverket arbetar för att företagen och exempelvis utgivare av konsumtionslån ska följa lagar och regler som finns inom konsumentverket. Det kan exempelvis handla om marknadsföring eller avtalsvillkor. Konsumentverket har egen bevakning av företagen, men de får också varje år in tusentals anmälningar från konsumenter som påpekar när företag har gjort fel. Konsumentverket granskar företagen och tar kontakt med de som bryter mot lagen. Ibland går det ända till domstol. Konsumentverket arbetar också förebyggande med att ta fram hur exempelvis reklam och avtal får se ut.

– Konsumentverket granskar reklam för att se till att den inte lurar konsumenterna.

– Konsumentverket beräknar vad olika saker kostar under ett år och denna information kan konsumenterna använda sig av när de ska få sin egen privatekonomi att gå ihop. Konsumentverket utbildar och ger stöd till kommunernas budget- och skuldrådgivare.

– Konsumentverket hjälper skolor att utbilda barn och ungdomar i konsumentfrågor. De tar fram lektionsmaterial och särskild webbinformation som är anpassad för unga.

– Konsumentverket arbetar för att alla varor och tjänster som konsumenter kan hyra eller köpa ska vara säkra. Därför utförs marknadskontroller där produkter undersöks. Konsumentverket kan förbjuda produkter eller se till att tillverkaren informerar om riskerna.

– Konsumentverket arbetar också för att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter som alla andra konsumenter.

Konsumentverkets hemsida

Konsumentverket har en uppdaterad och välfylld hemsida där konsumenter kan hitta matnyttig information om exempel hur man förbereder sig inför ett köp eller vad man kan göra om något gått snett efter ett köp. Där finns också kalkyler och webbverktyg för olika ändamål.
Konsumentverket kontrollerar avtal som företag använder så inte konsumenter känner sig orättvist behandlade. Vill du få hjälp av Konsumentverket så rekommenderar vi dig att besöka www.hallakonsument.se.